Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Proget Sp. z o.o.

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma Proget Sp. z o.o. (dalej "Proget") nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.
Proget przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach proget.pl, bbsklep.pl, bbnews.pl, bbformu.pl.
Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Proget sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Warszawska 28 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000415823, kapitał zakładowy 50 000 zł, numer NIP 5472142508, numer REGON: 242890294.

Inspektor ochrony danych osobowych

Proget, na podstawie art. 37 RODO* wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:
- Telefon: +48 33*822 14 85
- E-mail: [Żeby zobaczyć link musisz być zalogowany na forum ]
Proget przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Proget zbiera dane osobowe na potrzeby:

- sprzedaży towarów, rozwiązań i usług,
- świadczenia pomocy technicznej,
- udostępniania wersji testowych,

Dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z Proget (producenci i dostawcy oferowanych towarów i rozwiązań) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Poprawność gromadzonych danych
Proget informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:
- Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
- Usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym),
- Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- Ograniczenia przetwarzania,
- Przenoszenia danych
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
- do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Proget. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.
Mechanizm Cookies na stronach internetowych Proget sp. z o.o.
Dane o charakterze nieosobowym
Proget jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).
Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?
Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.
W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Proget, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari
- Firefox
- Opera
Urządzenia przenośne:
- Android
- Safari
- Windows Phone
- Blackberry
Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do Proget zawierają odnośniki do innych stron WWW. Proget nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Proget.
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE